ਡਿਫੌਲਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਫੌਲਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏ ਮੂਲ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੂਲ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ (ਕਾਪੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਦਿ) ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

[ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ], [ਤਾਰੀਖ]

ਵਿਸ਼ਾ: ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਪਿਆਰੇ ਸਰ / ਮੈਡਮ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ [ਤਾਰੀਖ] ਨੂੰ [ਇੱਕ/ਨੱਥੀ] ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ [ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਨੰਬਰ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ]। [ਤੁਸੀਂ/ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ] ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ [ਤੁਹਾਨੂੰ/ਨਾਮ ਕੰਪਨੀ] ਨੂੰ [ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ]।

ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 (ਚੌਦਾਂ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ [ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ]। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਫਾਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ]

[ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ]।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.