ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ।

ਬਾਨੀ

ਸੀਮਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ.
 2. ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਥਿਤ ਹੈ।
 3. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼.
 4. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 5. ਸਦੱਸਤਾ 'ਤੇ ਨਿਯਮ; ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।
 6. ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
 7. ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
 8. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ: ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ।
 • ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ।
 • ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ. ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ

ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ VAT ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ.
 • ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ।
 • ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ; ਬੋਰਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.