ਸਿਵਲ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 100%
ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

/
ਸਿਵਲ ਲਾਅ
/

ਸਿਵਲ ਲਾਅ

ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ.

ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਦੋਂ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ / ਐਡਵੋਕੇਟ

tom.meevis@lawandmore.nl

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ"

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, Law & More ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਕੀਲ Law & More ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੋਕ

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸੇਵਾ। Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. ਏਕ ਬੇਨ ਗਹਿਲਪੰ ਡੋਰ ਧਰ। ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ en mw. ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਾਮੇਟ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ.

10
Mehmet
Eindhoven

ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

ਦਫਤਰ Law & More

ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। Law & More ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Eindhoven ਅਤੇ Amsterdam?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ & ਹੋਰ - ਮੈਕਸਿਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.