ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. Law & More ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ LAW & MORE

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਕੀਲ

ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

Law & More ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Law & More ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

Bank ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ;
Credit ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ;
A ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ;
• ਪੁਨਰਗਠਨ;
Direct ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ;
Legal ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ;
Deb ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੈਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਂ ਸੈਟ-ਆਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 40 369 06 80

"Law & More ਵਕੀਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ”

ਮੁਲਤਵੀ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਿਣ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਰੈਫਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਪੂਰਵਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ. ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਕ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਆਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਐਨਵੀ ਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ .

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ' ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ. ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਟਰੱਸਟੀ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ. ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.