ਗੁਜਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ?

ਗੁਜਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ?

ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 

ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਪਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, 1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ, 1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ AOW ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, AOW ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਗੁਜਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ AOW ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ

1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ 

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ:

  • ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
  • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
  • ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
  • ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
  • ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਮਦਨ ਹੈ।

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.