ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ

ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ. ਇਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸੇਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਹੈ. ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ.

Law & More