ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਇਕ ਲੈਣਦਾਰ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ. ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?

ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ:

 • ਦੇ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਦਾਅਵੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ);
 • ਕੋਲ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣਦਾਰ ਹਨ; ਅਤੇ
 • ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈਣਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰੋ fਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰ ਹਨ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹੁਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਮਰਥਨ ਦਾਅਵੇ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੋ.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੇਸ਼ੀ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਰੱਦ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਲਾਉਂਸਿੰਗ

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਪੀਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ:

 • ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
 • ਜੱਜ ਇੱਕ ਤਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
 • ਜੱਜ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤਰਲਕਰਤਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਤਰਲਕਰਤਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ (ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਤਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ. ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ.

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ) ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜੱਜ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲਿਕਵਿਡੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਜੱਜ ਅਖੌਤੀ ਤਸਦੀਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਤਰਲਕਰਤਾ ਉਹ ਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੈਣਦਾਰ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ("ਸਧਾਰਣ") ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨਵੀ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ.

ਅਪਵਾਦ: ਵੱਖਵਾਦੀ

ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਰਗਿਜ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੀਏ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 • ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:

ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ 'ਤੇ.

ਵੱਖਵਾਦੀ (ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿਕਵਿਡੇਟਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਵਧੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਨਤੀਜੇ

ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ
 • ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋਗੇ
 • ਤਸਦੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ.

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ (ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
 • ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ: ਜੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਅੰਤਮ ਵੰਡ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ).
 • ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
 • ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਦੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?

ਰਿਣਦਾਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਕੁਵਿਡੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ. ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਹੈ 'ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ'. ਜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ. ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਲ ਚਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ('ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ'). ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ) ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ.

ਸੰਪਰਕ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ +31 40 369 06 80 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਅਟਾਰਨੀ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ, ਵਿਖੇ ਅਟਾਰਨੀ Law & More - ਰੂਬੀ.ਵੈਨ.ਕਰਸਬਰਜੈਨ_ਲਾਵੈਂਡਮੋਰ.ਐਨਐਲ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.