ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਤ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਸਥਾਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਸੇ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡੱਚ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਬੇਨਤੀ

ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।

ਸੰਪਰਕ

ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਾਮੇਟ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ Law & More at aylin.selamet@lawandmore.nl ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ, ਵਕੀਲ Law & More at ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +31 (0)40-3690680 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.