ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚਿੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ isੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ relevantੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, (ਸਮੂਹਕ) ਲੇਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ.

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰੋਬੇਰੀਅਰੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਮਾਲਕ (ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਵਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ ਹੈ), ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਕ ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਮਜਬੂਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਭ ਲਾਭ (ਜ਼ਿਕਟੇਵਿਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਤਕਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਲਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ), ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਥੇ relevantੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਮ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬਰਖਾਸਤ.

Law & More