ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਕੀ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ UWV ਜਾਂ ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ UWV ਜਾਂ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੋ ਆਮ ਹਨ:
 • ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ
 • ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ
 • ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ
 • ਨਿਯਮਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ
 • ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ
 • ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ
 • ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
 • (ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ (ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

 • ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਤੀ, ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
 • UWV ਦੁਆਰਾ; UWV ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਫਿਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
 • ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਵ/ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਬਦੀਲੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਿੰਬੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ; ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ info@lawandmore.nl ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +31 (0)40-3690680 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.