ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼

ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ.

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਆਧਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਆਰਥਿਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ;
  • ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ;
  • ਖਰਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  • ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਛੂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ (ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ) ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
  • ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ;
  • ਅਕਸਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਹਨ;
  • ਬਕਾਇਆ ਅਧਾਰ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ;
  • ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਚਤ ਗਰਾਉਂਡ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ reasonੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ (2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ)? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ UWV ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ. UWV ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ UWV ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਡ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡਬਲਯੂ ਵੀ ਤੇ ​​ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਦ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਤਫਾਕਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ.

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਈ ਨੁਕਤੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਦ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

ਤਬਦੀਲੀ ਫੀਸ. ਇਹ ਫਾਰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋ. ਡਬਲਯੂਏਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਕਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ “ਸਸਤਾ” ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ.

ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ. ਤਬਦੀਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਡਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ.

ਅੰਤਮ ਬਿੱਲ. ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਲਏ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. 'ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ.

Law & More