ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਡੱਚ ਵਿਅਕਤੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਚਮੈਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਵੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ - ਇੱਕ ਡੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ - ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ.

Law & More