ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ) ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7:660a):

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਾਅ ਹਨ:

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ (ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ।
 • ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਲਾਤ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • 42 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ UWV ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਲਗਭਗ 88 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ WIA ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ UWV ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 • 91 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • WIA ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 11 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ WIA ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ WIA ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (104 ਹਫ਼ਤੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ WIA ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ-ਕਮਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 104 ਹਫ਼ਤੇ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ

ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ।

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ UWV ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਉਜਰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ. ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ (ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਲਾ 7:629-3 BW)। ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ)। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਮੁਅੱਤਲ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 

ਮਾਲਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਹੁਣ)। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ)। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੜਪ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਭੱਤੇ (ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ

ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ 'ਤੇ UWV ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ UWV ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ 'ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ' ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।'ਫੇਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ!

Law & More