ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਟ (Wfw) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਟ (Wfw) ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਛੋਟਾ ਮਾਲਕ' ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ is ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ):

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਸਾਲ (26 ਹਫ਼ਤੇ) ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੇਗਾ।
 • ਪਿਛਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ), ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੱਦ, ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
 • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਛਤ ਫੈਲਾਅ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ
 • ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ Wfw ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਕਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ!

ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ

ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਖਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
 • ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ
 • ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
 • ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈੱਡਰੂਮ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਪਲੇਸ

ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟਾ ਮਾਲਕ (ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ; ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7:648 ਅਤੇ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਐਕਟ (WOA) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ (ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। . ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਬਲੌਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ! ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ!

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.