ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ - ਚਿੱਤਰ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡਿ dutyਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਧਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸ (ਜ਼) ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ Inੰਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.

ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ .ੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ. 'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਕਾਫੀ' ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਰ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ: ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ nowਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ aਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ. ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, womanਰਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਨੀ / ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ (ਮੁੜ) ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 'ਤੇ ਵਕੀਲ Law & More ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.