ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ, ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ (ਸੀ ਬੀ ਬੀ) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ properlyੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ.

ਸੂਚਨਾ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, www.rechtspraak.nl 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ,' ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ,' ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

  • ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ;
  • ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ;
  • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ;
  • ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ;
  • ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ (ਟੈਲੀਫੋਨ) ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

  • ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਜ਼) ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ;
  • ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ;
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ;
  • ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ;
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਇਸ ਬਲਾੱਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ.

Law & More