ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ 1X1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਐਸਕ੍ਰੋ, (ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ) ਗਾਰੰਟੀ, 403- ਘੋਸ਼ਣਾ, ਮੌਰਗਿਜ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

1. ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੇਖ 6: 6 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਪਵਾਦ ਹਨ. ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੈਣਦਾਰ ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਲੈਣਦਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

1.1 ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਪਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਣ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਸ ਵਿੱਤ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ. ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱ ;ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

.... ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਲੇਖ 1:88 ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਾ 1 ਸਬ ਸੀ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਇਕ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ. ਲੇਖ 1:88 ਪੈਰਾ 5 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਡੱਚ ਐਨਵੀ ਅਤੇ ਬੀਵੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ. ਇਸ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ - ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

2. ਏਸਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਸਕਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. [1] ਐੱਸਕਰੋ ਲੇਖ 7 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 850 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ (ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗਾਰੰਟਰ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗਰੰਟਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ. ਇਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ. ਲੇਖ 7: 851 2 ਪੈਰਾ Dutch ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੰਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੇਖ 7: 851 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਕਰੋ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਐਸਕ੍ਰੋ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸਕ੍ਰੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਕਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗਰੰਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਲੇਖ 7 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 855 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਣਦਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਗਰੰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਗਰੰਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਰੰਟਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਖੀਰ ਤਕ, ਉਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ. ਇਹ ਲੇਖ 7 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 852 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ.

2.1 ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇੱਕ ਗਾਰੰਟਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਐਸਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਸਕ੍ਰੋ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਧੀਨਗੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ. ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਲੈਣਦਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਸਕ੍ਰੋ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਰੰਟਰ. ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੰਟਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਉਸ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਧੀਨਗੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਐੱਸਕਰੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨਗੀਕਰਨ ਲੇਖ 7: 866 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੋਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਲੇਖ 6:10 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ.

2.2 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਇਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੋਨੋ ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਰਗਿਜ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਐਸਕਰੋ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਸਕਰੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਸਕਰੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਏਸਕਰੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਰਟੀਕਲ 7: 857 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਅਭਿਆਸ ਲਈ. ਕੰਪਨੀ. ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਰੰਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

- ਗਾਰੰਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;
- ਐਸਕਰੋ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱ theਿਆ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਐਸਕਰੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਸਕ੍ਰੋ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਐੱਸਕਰੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਸਕਰੋ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱ ,ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਸਕ੍ਰੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਥੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੇਖ 1:88 ਪੈਰਾ 1 ਸਬ ਸੀ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕ ਵੈਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਖ 1:88 ਪੈਰਾ 5 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸਕ੍ਰੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

3. ਗਰੰਟੀ

ਗਾਰੰਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇਣਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਗਾਰੰਟਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ. [2] ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

3.1. ਸਹਾਇਕ ਗਾਰੰਟੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਗਾਰੰਟੀ. ਇੱਕ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ, ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਐਸਕ੍ਰੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ. ਇਸਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਆਲੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ. ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ; ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਖ 7: 863 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਕ੍ਰੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

3.2 ਸੰਖੇਪ ਗਰੰਟੀ

ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਖੇਪ ਗਰੰਟੀ, ਲੈਣਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਰੰਟਰ ਦੇਣਦਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ.

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੰਟਰ ਮੂਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਰੰਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ. ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲੈਣ-ਦੇਣਕਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਟਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱedਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

3.3 ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਗਰੰਟੀ

ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਕਸਰ ਕੱludedੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਬੇਸ਼ਕ, ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ' ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ 'ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਗਾਰੰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, 'ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ' ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ .ਾਂਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ. ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਮੁੱ companyਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ.

4. 403- ਬਿਆਨ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੇਖ 2 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 403 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. 403- ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱ companyਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱ companyਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਐਕਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ 403-ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ.

403- ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮੁੱ companyਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਜਿਸ ਲਈ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੁੱ agreementਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱ theਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 403- ਬਿਆਨ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੋ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ collapseਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

4.1 ਇੱਕ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱ companyਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੇਖ 2: 404 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਟੀਕਲ 2: 404 ਪੈਰਾ 2 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜੋ 403-ਬਿਆਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸਨ. 403- ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਹ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 403 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਟੀਕਲ 2: 404 ਪੈਰਾ 3 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ;
- 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
- ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ. 403 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

5. ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ

ਮੌਰਗਿਜ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਹਨ.

.5.1... ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ

ਮੌਰਗਿਜ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰਿਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮੌਰਗਿਜ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੇਸ਼ਕ ਘਰ-ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਧਿਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਧਾਰਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੱ ;ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਲੇਖ 3: 227 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼. ਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੌਰਗਿਜ ਸਿਰਫ 'ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਅਵੇ' ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 3 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 231 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਕਿਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ. ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀਅਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖ 3: 268 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ 3: 235 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ. ਮੌਰਗਿਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰਗਿਜ ਧਾਰਕ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੇਖ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 227 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

.5.2... ਵਾਅਦਾ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੈ ਗਹਿਣਾ ਹੈ. ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਕ ਗਹਿਣੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਵੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰ (ਗਿਰਵੀ ਧਾਰਕ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ (ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੇਖ 3: 248 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੌਰਗਿਜ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 3 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 235 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਣਜਾਣ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

.5.2.1..XNUMX..XNUMX ਸ੍ਵਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮ.

ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਲਕੀਅਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 3 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: 236 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਚੰਗੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਮਾਲਕੀ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਹਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 237 ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਗਵਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਗਹਿਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਡੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਅਣ-ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇਕ ਗਹਿਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਗਵਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਣ-ਅਣਜਾਣ ਇਕਰਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਣਜਾਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਜਾਣ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

6. ਸਿੱਟਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਕਈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਐਸਕ੍ਰੋ, (ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ) ਗਾਰੰਟੀ, 403-ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੌਰਗਿਜ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ themselvesਾਂਚਾ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ mannerੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ. ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ofੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

[1] ਐਸਕਰੋ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਐਕਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

[2] ਸ਼ਬਦ 'ਗਰੰਟਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਸਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

Law & More