ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ

ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਲ

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ

ਚਲਣਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਲਈ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਅਲਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ

ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬਾਥਟਬ ਹੈ. ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਸੱਜਾ ਧਾਰਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.