ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਚਿੱਤਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਗਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗਸੀ ਚਿੱਤਰ

ਪ੍ਰੇਰਕ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਤ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਰੋਗਸੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਏਜੰਸੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਗਸੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਲੇਖ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਅਕਸਰ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਲੇਖ 7 ਪੈਰਾ 1 ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ). ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਇਰਾਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਮਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ hisਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਡੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੰਬਰ (ਬਰਗਰਸੇਵਿਕਨਮਮਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਗਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਰੋਗਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਕਸ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.