ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ. ਖ਼ਾਸਕਰ 'ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ 'ਕੈਚ' ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ.

ਨਿਯਤ ਕਰੋ