ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਬਲੌਗ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਡੀਸੀਸੀਪੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 431 ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

'1. ਆਰਟੀਕਲ 985-994 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

2. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। '

ਆਰਟੀਕਲ 431 ਪੈਰਾ 1 ਡੀਸੀਸੀਪੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਕਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ. 431 ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਲੇਖ 985-994 DCCP ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ.

ਲੇਖ 985-994 DCCP ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਆਮ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਕਯੂਟਰ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 985 (1) ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 'ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ '.

ਯੂਰਪੀਅਨ (ਈਯੂ) ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:

  • EEX ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ
  • ਆਈਬਿਸ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ
  • ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ
  • ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ
  • ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ
  • ਵਿਰਾਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਲਈ, ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 985 ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇ. ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਖ 985 ਆਰਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ.

ਆਰਟੀਕਲ 431 ਪੈਰਾ 2 ਡੀਸੀਸੀਪੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ 431 ਪੈਰਾ 1 ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਨਿਰਣਾ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 431 ਪੈਰਾ 2 ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਰਟੀਕਲ 431 ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ.

ਆਰਟੀਕਲ 431, ਪੈਰਾ 2 ਡੀਸੀਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ' (ਐਚਆਰ 14 ਨਵੰਬਰ 1924, ਐਨਜੇ 1925, ਬੋਂਟਮੇਂਟਲ). ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਐਚਆਰ: 2014: 2838, ਗੈਜ਼ਪ੍ਰੋਮਬੈਂਕ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ:

  1. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ;
  2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ;
  3. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਡੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  4. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ.

ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ 'ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ' ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ a) ਤੋਂ d) ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਪਟਣਾ ਪਏਗਾ. ਕੀ ਅਤੇ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ) ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. 'ਤੇ Law & More, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਪਰ adequateੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

Law & More