ਸਿਰਲੇਖ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ

ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੈਧ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਰਲੇਖ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਖ਼ਾਸਕਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਉਲਟ, (ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ) ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ (ਪੂਰੀ ਰਕਮ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ. ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ. ਆਖਰਕਾਰ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਵੋਗੇ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ

ਆਖਰਕਾਰ, ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3:92 ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ meansੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਰ (ਸਿਰਫ) ਚੰਗੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ: ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ

ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਏ: 1576 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਹੈ. ਭਾੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੇਚੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ. ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ lightੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ .

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ. ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਕੇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)
  • ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ tentionੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ. ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦਦਾਰ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕਰਨਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ. ਦਰਅਸਲ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਤਫਾਕਨ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3:86 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ.

ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. 'ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.