ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਸਮੇਂ 'ਤੇ) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਬੇਦਖਲੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰੋਗ

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਉਡੀਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 2 ਤੋਂ 1 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈe ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ 'ਬਿਮਾਰ' ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ CAO ਵਿੱਚ 'ਉਡੀਕ ਦਿਨ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਰਖਾਸਤਗੀ

ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ

ਦਾ ਪਤਾ

ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਕਰਨ ਲਈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਾ ਪਤਾ

ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ [ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ],

[ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ] ਤੋਂ, ਮੈਂ [ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ]ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ] ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ [ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ] ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ [ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚਸਥਿਤੀ].

ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੀ ਮਿਤੀ] ਤੋਂ [ਦੀ ਮਿਤੀ]। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ [ਦੀ ਮਿਤੀ], ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ [ਦਿਨ/ਮਹੀਨੇ] ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਧ ਕੇ [ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਦੀ ਰਕਮ].

ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, [ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ] ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ [ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈਮਹੀਨਾ(ਮਹੀਨੇ)].

ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ (ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7:625) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਦਸਤਖਤ]

ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਜਰਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ!

Law & More