ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ

ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (BV) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (NV) ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (VOF) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਰੀ ਡੀਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਤੱਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸੀਮਤ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ), ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਬੇਅਰਰ ਫਾਰਮ (ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ €45,000 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2:67)। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੁੱਲ ਬਨਾਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਲ

ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਮੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਲ ਹੈ. ਇਕੁਇਟੀ

ਮੁੱਲ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। BV ਜਾਂ NV ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਕਿਸੇ BV ਜਾਂ NV ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ।

ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉੱਦਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੋ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੁੱਲ, ਅੰਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  • ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ (ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਲ' ਤੇ), ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (ਫਿਰ ਰਕਮ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ), ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ)।

ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ। ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 'ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ' ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

  • ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ

ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

  • ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। BV ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NV ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਤਫਾਕਨ, ਸਿਰਫ NVs ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ

ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

  • ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਕੀਮ 

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਹਿ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕੀਮ

ਸਹਿ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ - ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਕਸ ਬੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ (ਡੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2:195) ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕੁਇਟੀ

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਮਿਆਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ. ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

 

Law & More