ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023 ਚਿੱਤਰ

ਗੁਜਾਰੇ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ

ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰੇਮਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2023 ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 3.4%. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ, ਲਾਗੂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 3.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਰਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਗੁਜਾਰੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਜਾਰਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023 ਸਵੈ-ਗਣਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ/100 x ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2023 + ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ। ਉਦਾਹਰਨ: ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ €300 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ (300/100) x 3.4 + 300 = €310.20 ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਾਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ.

Law & More