ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੰਤਰਕ ਇਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣਕਰਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਕ ਹੈ. ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ. ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ: ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸਦਾ ਹੈ?

ਨਿਯਤ ਕਰੋ