ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਬੋਵੇਟ) ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਨ-ਕਾਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਤੇ 0-ਘੰਟੇ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ)। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ

ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਕਟ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ।

 • ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹਨ।
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਲਾਗ

ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ। ਕੈਟਾਲਾਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਾਈਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ-ਬੱਧ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ('ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
 • ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੀਮਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (RI&E), ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ (BH)V, ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ PAGO ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (RI&E) ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਸਥਿਰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਂ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। RI&E ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • RI&E ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਆਰਟ. 2.9) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੋਡੀਅਨਸਟ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੋਡੀਅਨਸਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਨ-ਹਾਊਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਰ (FAFS ਅਫਸਰ) ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ FAFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਨਿਯਮਿਤ' ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ - ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (ਸਹਿ-) RI&E ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਰਕਸ ਕਾਉਂਸਿਲ/ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 25 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (PAGO) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ (NLA) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, NLA ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ - ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ - ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

Law & More