ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ. Law & More ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ appropriateੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

ਕੇਸ ਸਕੈਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ. Law & More ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ appropriateੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ applicationਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2 ਤੋਂ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ. ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

Law & More ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ.

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ.

ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ: ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Law & More ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਲਈ ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਫਾਲੋ-ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ

ਫਾਲੋ-ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

“ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ Law & More ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੀ ”

ਕੀਮਤ

ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ Law & More ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੀ ਫੀਸ 750% ਵੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 21 ਡਾਲਰ ਹੈ.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ! Law & More ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਕੈਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਕ, ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ - ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਸ ਸਕੈਨ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.