ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਰਮਚਾਰੀ.

Law & More B.V.