ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦੇਸ਼, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਵਿਚਾਰਨ, ਯੋਗ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.