ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ

ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱ., ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

Law & More B.V.