ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ. ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

Law & More B.V.