ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ.

ਅਪਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ: ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਬੱਚੇ ਦਾ.

Law & More B.V.