ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜਾਰਾ ਤਲਾਕ

ਗੁਜਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Law & More B.V.