ਵਕੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.