ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 2000 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ. ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 2000 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ. ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹਨ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਧੂਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁ partਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

Ability ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ;
• ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ;
• ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ;
• ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ;
Divorce ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ.

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਆਇਲਿਨ ਸੇਲਮੇਟ

ਅਟਾਰਨੀ-ਐਟ-ਲਾਅ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 (0) 40 369 06 80

ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ Law & More?

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

Law & More ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ 22:00 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੋਂ 00:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ methodੰਗ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ weਸਤਨ ਇੱਕ 9.4 ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

"Law & More ਵਕੀਲ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ

ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ"

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ ਨੀਡਰਲੈਂਡੇ ਬੈਂਕ (ਡੀ ਐਨ ਬੀ) ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੇਟਸ (ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.). ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. Law & Moreਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? Law & More ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ Law & More

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ

ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ .ੁਕਵੀਂ ਹੈ

ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਤਰਿਮ ਵਕੀਲ

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ Law & More

ਐਡਵੋਕੇਟ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ

ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ, ਨਿਵਾਸ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ

ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ

ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ.

ਥੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹਨ:

ਮੁੱ pensionਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ. ਮੁ pensionਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ OW- ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ. AOW- ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਮਰ, ਅਰਥਾਤ 67 ਸਾਲ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ AW- ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 2% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ. ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁ pensionਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰਕ ਸਥਗਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ (ਪੂਰਕ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. Law & More ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ.

ਸਵੈਇੱਛਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁ oldਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ (ਪੂਰਕ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ. ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸਖਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ Law & Moreਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ:

Pension ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ
Emplo ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ;
The ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇਣਾ;
The ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
Pension ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੋ;
The ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਿਖੋ.

ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ ,ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ notੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀ ਐਨ ਬੀ ਅਤੇ ਏਐਫਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

At Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਬਲਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ Law & More ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, Law & More ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Law & More.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.