ਰੂਬੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰੂਬੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੂਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ.

ਆਰ. (ਰੂਬੀ) ਵੈਨ ਕਰੱਸਬਰਗਨ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ.

ਰੂਬੀ ਵੈਨ ਕਰਸਬਰਗਨ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ - ਉਦੇਸ਼ - ਸਹੀ

ਰੂਬੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰੂਬੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੂਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ.

ਵਿਖੇ Law & More, ਰੂਬੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ. ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਰੂਬੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ.

Law & More B.V.