ਟੌਮ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ, ਟੌਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਵਿਖੇ Law & More, ਟੌਮ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਟੀਜੀਐਲਐਮ (ਟੌਮ) ਮੀਵਿਸ ਐਲਐਲਐਮ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਚਿੱਤਰ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ

ਟੌਮ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ, ਟੌਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਵਿਖੇ Law & More, ਟੌਮ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Law & More B.V.