ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ LAW & MORE

ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਡੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਵਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਵੀਆਰਓਐਮ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੇਜ਼ ਮੀਨੂ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

Construction ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ
Nature ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
• ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ.

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ

ਸਾਥੀ / ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

 ਕਾਲ ਕਰੋ +31 (0) 40 369 06 80

Energyਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਤ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਅਸੀਂ energyਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ onਰਜਾ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

Energyਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ

Energyਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਡੱਚ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ energyਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਈਏ

ਨਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ / ਨਿਕਾਸ ਵਪਾਰ

ਨਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ / ਨਿਕਾਸ ਵਪਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ!

Producerਰਜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ

Producerਰਜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ energyਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ

"ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ,
ਵੀ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿਚ ”

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ

ਕਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਉਸਿੰਗ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹਨ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਡਿਕ੍ਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਕ੍ਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ transportੋਆ orੁਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਮਿਟ (ਓ ਬੀ ਐਮ) ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੈਟਲਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

• ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਬਲਯੂਐਮ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ;
W ਡਬਲਯੂਐਮ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਬਲਯੂਐਮ-ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ), ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂਚ (OBM)

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਬੀਐਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

• ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ isੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
• ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੋ ਓਬੀਐਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਓ ਬੀ ਐਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿ theਂਸਪੈਲਟੀ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਐਕਟ

ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਦੇ ਵਕੀਲ Law & More ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Law & More ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +31 40 369 06 80 ਸਟੂਅਰ ਈਨ ਈ ਮੇਲ ਨਾਰ ਦੇ:

ਮਿਸਟਰ ਟੌਮ ਮੇਵਿਸ, ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Law & More - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੋਰ - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

Law & More B.V.