ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

Law & More B.V.