ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਕੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ.