ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਨ-ਕਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨ-ਕਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ-ਵੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ((ਅਨ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ), ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨ-ਕਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ

1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ, ਜ਼ੀਰੋ-ਆਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (6 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। <10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ

ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਉਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਫ਼ਰ-ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ।

ਰੋਗ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ)।

ਕੀ ਕਾਲ-ਅਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਨ-ਕਾਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ) ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕੇ

ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ

3 ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਾਲ (ਅਵਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਹਰ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਤੀਜਾ), ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੇਨ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ (2 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ, ਜ਼ੀਰੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਆਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਆਨ-ਕਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Law & More