ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ EU ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ

1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇਕਰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹਨ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਲੇਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ '22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਮੇਤ;
 • ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ;
 • ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ;
 • ਤਨਖਾਹ, ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਰਕਮ, ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ;
 • ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ;
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ;
 • ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ;
 • ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ;
 • ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ;
 • ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ;
 • ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ)।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ।

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਫਿਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ info@lawandmore.nl ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +31 (0)40-3690680 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.