ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਿੱਤਰ

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਵੇ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ! ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (IND) ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ IND ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਘੋਲਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। . ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼।

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਰਕਮਾਂ IND ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲੂ ਕਾਰਡ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। EU ਬਲੂ ​​ਕਾਰਡ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ EU, EEA, ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉਲਟ, EU ਬਲੂ ​​ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ EU ਬਲੂ ​​ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ Law & More. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਮਬੈੱਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
Law & More B.V.