1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਨੀਡਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 1.565,40 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ. 22 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

2017-05-30

ਨਿਯਤ ਕਰੋ