ਡੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਲੇਖ)

ਡੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ...

ਡੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪਹਿਲੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਡੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਡੱਚ: ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਫੈਟ) ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ obtainedੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਐਫ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ.

ਡੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

1. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਯੂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ;
 • ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ;
 • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ;
 • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ;
 • ਪੈਨਸ਼ੌਪ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ;
 • ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ;
 • ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ. [1]

ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ

ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ. ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ € 25,000 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਕਦ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜਦੋਂ ,25,000 XNUMX ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ,15,000 XNUMX ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ.

ਪੈਨਸ਼ੌਪ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਪੈੱਨਸ਼ੌਪ ਓਪਰੇਟਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 25,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਵਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਫਤਰ, ਕੈਸੀਨੋ, ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਨੋਟਰੀ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫਤਰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਯੂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ structureਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ;
 • ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ;
 • ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
 • ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ;
 • ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ;
 • ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ.

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ. ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ WWft ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ WWft ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂਐਚਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, Wt ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਇਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਕਸਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ. [2] ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇ.

2. ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ.

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. []] ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਟੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਮਿਆਰੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ. ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਗਾਹਕ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. []]

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਖਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜੋਖਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੋਖਮ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ, ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. []] ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

2.1 ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ;
 • ਅਖੀਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ (ਯੂ ਬੀ ਓ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ;
 • ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ.

ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੂ ਬੀ ਓ

ਜੇ ਗਾਹਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ UBO ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਯੂ ਬੀ ਓ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ:

 • ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਗਾਹਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 25% ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ
 • ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਕਿਸੇ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 25% ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ; ਜਾਂ
 • 25% ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ.

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਯੂ ਬੀ ਓ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ, 25% ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 25% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਜੱਸਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਯੂ ਬੀ ਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; UBO ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਰੂਪ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਤਾ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਯੂ ਬੀ ਓ ਅਸਲ ਵਿਚ 25% ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ UBO- ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਗਾਹਕ ਯੂ ਬੀ ਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. []] ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

2.2 ਸਧਾਰਣ ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ

ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਐਫ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ. ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਧਾਰਣ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਈਯੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2.1 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ recordedੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਯੂ ਬੀ ਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ.

2.3 ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਨਤੀ

ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਅਗਾ advanceਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ;
 • ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ;
 • ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਯੂ ਬੀ ਓ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ.

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਜਦੋਂ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਉੱਨਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਉੱਨਤੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱ and ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ. ਬਿਆਨ. ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਥਿਤੀ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਅਤਿਰਿਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਪੋਸਟਿਲਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟਰੀ ਕਾਪੀ);
 • ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ;
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ.

ਜੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱ derੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਕਸਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਯੂ ਬੀ ਓ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ

 • ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇ);

OR

 • ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡੱਚ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਈਪੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ ਬੀ ਓ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਈਪੀ ਦੇ ਹਨ:

 • ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ;
 • ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ;
 • ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ;
 • ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ;
 • ਰਾਜਦੂਤ, ਚਾਰਜੀਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ;
 • ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੋਵੇਂ;
 • ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ;
 • ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ. []]

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਈਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. [8]

3. ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ. ਡੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸਕੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ. ਜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਕੇਤਕ

 1. ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਕ

 1. ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿutionਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ FIU ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 2. ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਹਨ.
 3. ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ € 25,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 4. ,15,000 XNUMX ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 5. ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ,15,000 XNUMX ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ.
 6. ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 15,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ.
 7. 15,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈਕ, ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ.
 8. ਇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ੌਪ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ exchange 25,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 9. ,15,000 XNUMX ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ.
 10. Coins 15,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਿੱਕੇ, ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ.
 11. 15,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਰੋ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ.
 12. € 2,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਯੂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. []]

ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤਕ ਸੰਸਥਾ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ FIU ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਫਆਈਯੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਐਫਆਈਯੂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

4. ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਜਬ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਯੂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਵਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ FIU ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ.

5. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਯੂ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਯੂ ਅਸਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ. ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ.

ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ relevantੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ properlyੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

6. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਐਫ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ / ਬਿ Bureauਰੋ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ, ਡੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਡੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ, ਜੋਖਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ. ਜੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅਸਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਐਫਆਈਯੂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ.

7. ਸਿੱਟਾ

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਐਫ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ.
_____________________________

[1] 'ਵਾਟ ਹੈ ਡੀ ਡਬਲਡਬਲਯੂਐਫ', ਬੇਲਟਿੰਗਡਿਏਨਸਟ 09-07-2018, www.belastingdienst.nl.

[2] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 910, 7 (ਨੋਤਾ ਵੈਨ ਵਿਜੀਜ਼ੀਗਿੰਗ).

[3] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 808, 3, ਪੀ. 3 (ਐਮਵੀਟੀ)

[4] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 808, 3, ਪੀ. 3 (ਐਮਵੀਟੀ)

[5] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 808, 3, ਪੀ. 8 (ਐਮਵੀਟੀ)

[6] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 808, 3, ਪੀ. 3 (ਐਮਵੀਟੀ)

[]] 'ਵਾਟ ਈਨ ਪੀਈਪੀ' ਹੈ, ਆਟੋਰਾਈਟਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਮਾਰਕਟੇਨ 09-07-2018, www.afm.nl.

[8] ਕਾਮਰਸੁਕੁਕੇਨ II 2017/18, 34 808, 3, ਪੀ. 4 (ਐਮਵੀਟੀ)

[9] 'ਮੇਲਡਰਗ੍ਰੋਪੇਨ', FIU 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl.

Law & More