ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਐਕਟ

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਐਕਟ

ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੋਗੇ. ਜਦ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਐਕਟ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਅਸਤੀਫਾ' ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਡੀਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ:

 • ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ:
  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ. ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:
  ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ (ਭਵਿੱਖ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿ municipalityਂਸਪੈਲਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ:
  ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
 • ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ:
  3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ!

ਇਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿ theਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱ drawnਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Law & More. 'ਤੇ Law & More ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦੂਰਅੰਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 'ਤੇ ਵਕੀਲ Law & More ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

Law & More